Szkoła Podstawowa nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 67 w Szczecinie powstała 1 września 1961 roku jako placówka dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Od roku szkolnego 1993/94, według autorskich programów, w szkole uczą się również dzieci niepełnosprawne umysłowo w stopniu umiarkowanym. Celem kontynuowania przez nie nauki na poziomie gimnazjalnym, w roku 1999 powołany został Zespół Szkół Nr 12. Od 1 IX 2007 r. dyrektorem Zespołu Szkół Nr 12 jest Pani Iwona Waliszewska.

  dyrektor Zespołu Szkół Nr12 Iwona Waliszewska
Uczniowie z lekką niepełnosprawnością umysłową realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, co znaczy, że uczą się takich samych przedmiotów jak w szkole masowej. Zajęcia z informatyki i języka niemieckiego odbywają się w małych, kilkuosobowych grupach. Program nauczania dostosowywany jest do możliwości poznawczych uczniów. Na zakończenie edukacji w szkole podstawowej uczniowie klasy VI przystępują do sprawdzianu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 
Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym uczą się w oddzielnych, kilkuosobowych oddziałach, realizując odrębną podstawę programową. Dla każdego ucznia zespół nauczycieli i terapeutów, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę funkcjonalną, przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

W naszej szkole dziecko uczy się:

  • wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania
  • zaangażowania w naukę, zabawę i pracę
  • wiary we własne możliwości
  • logicznego myślenia
  • współpracy i pomocy koleżeńskiej
  • uczciwości i odpowiedzialności w kontaktach z innymi 

Cookie

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

INFORMACJA

Obowiązki Inspektora Danych Osobowych
w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie

pełni Pani Izabela Zajączkowska
iod@spnt.pl
tel.:+48918522093

system "eswietlica.pl"

e_swietlica

 Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego świetlicy w systemie "eswietlica.pl"

http://www.eswietlica.pl